disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vanthielfotografie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Van Thiel Fotografie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Thiel Fotografie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Van Thiel Fotografie.

INDIEN VAN TOEPASSING
Voor eventuele prijzen die op onze website staan geldt ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Van Thiel Fotografie te mogen claimen of te veronderstellen.

Van Thiel Fotografie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Van Thiel Fotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

WIJZIGINGEN
Mocht deze Disclaimer wijzigen, dan vindt u hier de meest recente versie.